ADR

   ADR - je trojpísmenná zkratka, která vychází z Accord Dangereuses Route. V překladu Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. Tato dohoda specifikuje podmínky přepravy nebezpečných látek po silničních komunikacích.ADR vznikla v Ženevě roku 1957, Československo k ní přistoupilo roku 1987.

Příklad tabulky ADR    Dohoda udává, že každé vozidlo, které převáží nebezpečnou látku musí být označeno viditelně umístěným oranžovým obdélníkem. Ten je v polovině výšky rozdělen do dvou částí. v horní se nachází obecná specifikace látky - hořlavost, skupenství, radioaktivita či žíravost.

  • 2 - plynná látka
  • 3 - hořlavá kapalina (plyn)
  • 4 - hořlavá tuhá látka
  • 5 - látka podporující hoření
  • 6 - jedovatá látka
  • 7 - radioaktivní látka
  • 8 - žíravá látka
  • 9 - látka samovolně reagující

    Pokud se číslo v horním obdélníku vyskytuje dvakrát (jako například v tomto případě), znamená to, že uvedené vlastnost je extrémní. Pokud by tam byla pouze jedna "trojka", byla by to hořlavá látka. 33 ale znamená, že se jedná o extrémně hořlavou látku.Stejná paralela platí i pro ostatní vlastnosti.
    V případě, že se v horním obdélníku objeví písmeno X, znamená to, že přepravovaná látka reaguje nebezpečně s vodou.

    Spodní obdélník obsahuje čtyři číslice, jejichž kód přesně definuje převáženou látku.


ADR - Free Legal Forms

Více o ADR naleznete na
Wikipedii
Webových stránkách ministerstva dopravy